RTLS

REAL TIME LOCATIONING SYSTEM

ระบบติดตาม และระบุตำแหน่งในพื้นที่แบบ Real time ผ่านเครือข่าย Wi-Fi เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สิน

สินทรัพย์สูญหายในบริษัทสูญหายอยู่บ่อยๆใช่มั้ย?

 ใช้สำหรับค้นหาตำแหน่งบุคคลหรือทรัพย์สินที่มีการเคลื่อนย้าย ได้อย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด ในพื้นที่เฉพาะที่มีการเชื่อมต่อระบบ ผ่านเครือข่าย Wi-Fi วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สิน ลดปัญหาทรัพย์สินสูญหาย รักษาสวัสดิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานสูงขึ้นอีกด้วย สถานที่ที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งาน คือโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า คลังสินค้าห้องเย็น พื้นที่เสี่ยงอันตราย และพื้นที่ควบคุมพิเศษ เป็นต้น

“รูปแบบการทำงานของ RTLS นี้จะอาศัยสัญญาณของ Wi-Fi ในบริเวณ เพื่อระบุระยะตำแหน่งในพื้นที่แบบ Real time โดยสัญญาณของ Tag จะส่งไปยัง Wireless Access Point ที่ใกล้กับตัว Tag เพื่อคำนวนระยะทางที่วัดได้จากค่าความเข้มของสัญญาณในพื้นที่นั้นๆ ผลที่ได้คือผู้ใช้งานระบบสามารถเรียกดูตำแหน่งของ Tag ซึ่งเป็นตัวแทนของบุคคลหรือทรัพย์สินได้ใน ทันที มีความแม่นยำสูง และสามารถสื่อสารแบบ 2 ทาง โต้ตอบกันระหว่าง Tag และ Software ได้ การแสดงผลจะผ่านหน้าจอที่มีการจำลองตำแหน่งกับแผนผังพื้นที่ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

จุดเด่นของระบบ RTLS

 • 1

  RTLS เป็นระบบที่ใช้ติดตาม และระบุตำแหน่งในพื้นที่แบบ Real time ทำให้ทราบตำแหน่งบุคคลหรือทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด

 • 2

  RTLS ทำงานผ่านสัญญาณ Wi-Fi ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่มีพร้อมใช้อยู่แล้ว

 • 3

  RTLS เป็นระบบที่มีการสื่อสาร 2 ทาง สามารถโต้ตอบระหว่าง Tag และ Software ได้

 • 4

  การแสดงผลผ่านหน้าจอ ที่จำลองแผนผังพื้นที่ และจุดตำแหน่งของ Tag ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ

ประโยชน์ของระบบ RTLS

 • ติดตามแพทย์ เพื่อมาดูแลผู้ป่วยอย่างรวดเร็วที่สุด หรือในกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นต้องเข้ารักษาผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน

ตัวอย่างสำหรับโรงพยาบาล

ติดตาม
ผู้สูงอายุ

ติดตาม
เด็กเล็ก

ติดตาม
ผู้พิการ

ติดตามเครื่องมือทางการแพทย์

HARDWARE

advanced divider