Home | News&Events | Solution | Products | Support | Contact Us | About Us
Main Menu
Home
News & Events
Solution
Products
Support
Contact Us
About Us

Job Apply

Link Exchange

บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัดSolution 
VEHICLE IDENTIFICATION AND INTEGRATION SYSTEM (VIIS)
VIIS เป็นระบบ RFID ที่ช่วยในการบริหารจัดการรถบรรทุกขนส่ง
ประเภทต่างๆ ที่เข้ามาภายในพื้นที่โรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับระบบ ERPและ
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว
เช่น การเชื่อมต่อกับตัวแสดงผลด้วยภาพ เสียง แสงไฟสัญญาณ
หรือการเชื่อมต่อกับระบบชั่งน้ำหนักอิเล็กโทรนิกส์ เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว และความเป็นระเบียบในการปฎิบัติงาน...
RFID - เทคโนโลยีที่มากกว่าการติดตามยานพาหนะ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการดำเนินธุรกิจใดๆในปัจจุบันนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องกระบวนการขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยเองก็มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ
ในระบบการดำเนินงาน และการบริหารจัดการการขนส่งที่ยังมีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย
สินค้าที่สูง ซึ่งมาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงเช่นค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอ และต้นทุนทางอ้อม
คือเวลา และโอกาสที่เสียไป...
เทคโนโลยีอุปกรณ์ RFID สำหรับกระบวนการผลิต และตรวจสอบย้อนกลับ
ในการเลือกใช้อุปกรณ์ RFID ให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานแบบต่างๆนั้น
มีความละเอียดอ่อน โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตมีปัจจัยแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึง
หลากหลายตามแต่ประเภทอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในรายละเอียดการผลิต เพื่อที่จะได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ดีทั้งในด้านคุณภาพ และต้นทุน
การดำเนินงาน รวมถึงกลวิธี รูปแบบการติดตั้งที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบสามารถทำงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ RFID ในกระบวนการผลิต และตรวจสอบย้อนกลับ
ีขั้นตอนการทำงานของระบบธุรกิจส่วนใหญ่ มิใช่มีแต่เพียงขั้นตอนการทำงานด้านขนส่ง
เท่านั้นที่สำคัญและจำต้องใส่ใจ เพราะก่อนที่จะได้มาซึ่งสินค้าใดๆเพื่อการขนส่งและจำหน่าย
ยังมีกระบวนการสำคัญอีกหลายกระบวนการ หนึ่งในนั้นคือกระบวนการผลิต
ซึ่งเป็นกระบวนการที่เทคโนโลยี RFID เข้ามามีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้
ในหลายแง่มุม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงาน และกระบวนจัดการการผลิตให้ได้มาตรฐาน...
Patient/Asset Real Time Location System (RTLS)
ระบบติดตามบุคคลและสิ่งของในสถานพยาบาล แบบ Real Time

สำหรับติดตามผู้ป่วย, บุคลากร, แพทย์, พยาบาล รวมถึงเครื่องมือ
ทางการแพทย์ต่างๆ ผ่านระบบ Wi-Fi ซึ่งสามารถค้นหาตำแหน่งได้
อย่างแม่นยำ รวดเร็วในลักษณะแบบ Real-time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการสถานพยาบาล
RFID RoI (Return on Investment)
One-stop RFID solution provider offering the following services:
• Consultation
• System integration
• Hardware & software design
• Product customization
IMPLEMENTATION OF SUCCESS SCORECARD / REAL EXPERIENCE
5 Steps in RFID implementation5 implementationDefine
• Define Problem
• Partner Selection
• Pilot/Trial
• Evaluate/Rollout
• Continuous Improvement
ENTERPRISE WIRELESS LAN SOLUTION
The Motorola Wireless Enterprise portfolio delivers resilient and secure business critical connectivity, lowering total cost of ownership and expanding the network edge.
ASSET / VEHICLE TRACKING
- Reduce cost of tracking and management of asset
- Fast and easy Check In/Out
- Drop inventory loss caused by misplaced, theft, and unauthorized movement
- Report and Monitoring Software for current and history records of any Asset. Based on custodian, location, department and status
- Optimize usage of asset
- Speed up counting process
- Special Tag, Customized Tag for each application (Optional)

IET Asset/Vehicle Tracking solution ranges from gate, stationary and handheld terminal, Smart label RFID tags and software. All components work together in order to check in/out asset and vehicle as well as to optimize usage of asset.
WAREHOUSE / INVENTORY MANAGEMENT
- Improve the convenience and potentiality for automatic check in & out products from warehouse
- Equipped with RFID and data capture technology enables collection of asset visibility, warehouse management, and inventory checking
- Portal reader solution to automatically detect item in/out warehouse and handheld solution to provide high-level of flexibility
- Enterprise Software Integration Solution using Integration Suite available
- Shipment Confirmation complies all Walmart delivery methods

IET Warehouse management and Inventory Solution improves work in process for check in&out product for customer, and reduce error for checking products out by human
IT is also designed to improve the capability in providing an exact amount of products in warehouses in real-time, better warehouse management, reduces storage space and labor costs and improves asset utilization. Thousand of inbound and outbound shipments can be identified with RFID tags that enable unattended identification, verification and sortation at different points in a warehouse.
1 - 10 of 10 :   << 
Contact US

Partner

cetirizin zentiva cetirizin juckreiz cetirizin 20 mg">

zoloft saved my life ogvitaminerfolie.site zoloft reviews">

cetirizin zentiva cetirizin juckreiz cetirizin 20 mg

zoloft saved my life zoloft 200 mg zoloft reviews
">

zoloft saved my life ogvitaminerfolie.site zoloft reviews">


 
Home | News&Events | Solution | Products | Support | Contact Us | About Us
© 1995-2006 สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 โดย IE Technology Co., Ltd.